Saturday, February 28, 2015

ITT PVS-14 Eyepiece Lens Assembly (works on ANVIS too)
ITT PVS-14 Eyepiece Lens Assembly 

(works on ANVIS too)


Read more here:  photo pvs-14 eyeocular 1_zpsagusc9tu.jpg  photo pvs-14 eyeocular 3_zpsbmuevovo.jpg  photo pvs-14 eyeocular 2_zpsgx5eph8l.jpg  photo pvs-14 eyeocular 5_zps8dsg9lbx.jpg  photo pvs-14 eyeocular 4_zpsmtgyyufo.jpg